Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu www.armapak.pl.
Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Armapak Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Towarowej 41, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000557877, NIP: 7182099722, REGON: 200278380, tel. 86 218 44 48.
Dane osobowe zbierane przez Armapak Sp. z o.o. Sp. k.,za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO
Armapak Sp. z o.o. Sp. k. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy
Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu www.armapak.pl, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Portalu.
Pliki Cookies
1. Dla Państwa wygody strona www.armapak.pl, zwana dalej serwisem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. Serwis stosuje Cookies służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
3. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Dane osobowe
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”),
po zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Armapak Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Towarowej 41, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000557877, NIP: 7182099722, REGON: 200278380, tel. 86 218 44 48.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie …”,
przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
statystycznym.
4. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.armapak.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
5. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów statystycznych.
7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.
8. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
9. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
do otrzymywania kopii danych: uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
do sprostowania: żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, , które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO)
do usunięcia danych: żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
do ograniczenia przetwarzania: żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
do przenoszenia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
do sprzeciwu: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów , praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: biuro@armapak.pl

10. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Telefonicznie: (22) 531 03 00.
Zmiany polityki prywatności
Polityka prywatności może ulec zmianie.
Pytanie związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres: biuro@armapak.pl.
Datsa ostatniej modyfikacji: 09.02.2020 r.

Armapak

Adres: ul. Towarowa 41 18-400 Łomża
Telefon: 86 218 44 48
Email: biuro@armapak.pl

Telefon: 86 218 44 48
1. Sprzedaż – Katarzyna Chrapowicz 501 867 516, mail: kasia@armapak.pl
2. Kadry – Wioleta Cendrowska 789 467 858, mail: wioleta@armapak.pl
3. Księgowość – Monika Truszkowska 723 960 526, mail: monika@armapak.pl