Dotacje

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.
Tytuł projektu: „Wdrożenie przez ARMAPAK sp. z o.o. sp. k. nowej technologii „ozonowania tektury” umożliwiającej produkcję innowacyjnych opakowań z tektury falistej”
Projekt realizowany w okresie: 25.09.2020r. do 24.03.2023r.

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Armapak w aspekcie technologicznym i produktowym (pod kątem oferowanych produktów i usług). Wdrożenie projektu przełoży się również na zwiększenie potencjału gospodarczego i przewagi konkurencyjnej członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego ARMAKLASTER, w szczególności w zakresie zdolności do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Osiągniecie powyższych celów będzie możliwe poprzez drożenie wyników prac B+R dotyczących rozwiązania technologicznego opracowanego przez Wnioskodawcę w postaci innowacyjnego sposobu wytwarzania opakowań z tektury falistej poprzez zastosowanie technologii ozonowego oczyszczania tektury opakowaniowej, w celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa mikrobiologicznego
Zakres projektu obejmuje zakup materiałów budowlanych oraz budowę nowego zakładu produkcyjno- magazynowego, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, podjęcie działań przedprodukcyjnych oraz – finalnie – rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych produktów. Projekt wywiera pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady zrównoważonego rozwoju.

Wartość projektu ogółem: 17 660 260,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 10 050 600,00 PLN 


Dotacje

AKTUALNIE REALIZUJEMY

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Tytuł projektu:  „Wdrożenie przez ARMAPAK sp. z o.o. sp. k. nowej technologii „ozonowania tektury” umożliwiającej produkcję innowacyjnych opakowań z tektury falistej”

Projekt realizowany w okresie: 25.09.2020r. do 24.03.2023r.

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Armapak w aspekcie technologicznym i produktowym (pod kątem oferowanych produktów i usług).  Wdrożenie projektu przełoży się również na zwiększenie potencjału gospodarczego i przewagi konkurencyjnej członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego ARMAKLASTER, w szczególności w zakresie zdolności do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Osiągniecie powyższych celów będzie możliwe poprzez drożenie wyników prac B+R dotyczących rozwiązania technologicznego opracowanego przez Wnioskodawcę w postaci innowacyjnego sposobu wytwarzania opakowań z tektury falistej poprzez zastosowanie technologii ozonowego oczyszczania tektury opakowaniowej, w celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Zakres projektu obejmuje zakup materiałów budowlanych oraz budowę nowego zakładu produkcyjno- magazynowego, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, podjęcie działań przedprodukcyjnych oraz – finalnie – rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych produktów. Projekt wywiera pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady zrównoważonego rozwoju.

Wartość projektu ogółem: 17 660 260,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 10 050 600,00 PLN

AKTUALNIE REALIZUJEMY

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Firma Armapak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pt. „Wprowadzenie na rynek wysoce zindywidualizowanych opakowań i mebli ekspozycyjnych z tektury falistej w ARMAPAK SP. Z O.O. SP.K. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału gospodarczego i przewagi konkurencyjnej Społki oraz, pośrednio, członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego ARMAKLASTER, w szczególności w zakresie zdolności do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W wyniku realizacji projektu firma Armapak wdroży wyniki prowadzonych prac B+R, czego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych w skali światowej produktów- wysoce zindywidualizowanych opakowań i mebli ekspozycyjnych z tektury falistej.

Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2017r. – 30.09.2018r.

Wartość projektu: 5 293 920 PLN

Wartość dofinansowania: 3 012 800 PLN


AKTUALNIE REALIZUJEMY

Dotacja UE

Numer umowy o dofinansowanie GRANT/218 realizowanego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie procesu produkcji z papierową na komputerową realizowanej przez specjalistyczne oprogramowanie informatyczne

Efekt projektu: zmiana procesu produkcji z papierowej na komputerową

Wartość projektu: 138 000,00 netto (169 740,00 brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 96 600,00 (70%)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KONKURS OFERT NR 3/2018 Z 07.06.2018R.

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty na Zakup licencji nieograniczonej (nieograniczona liczba końcówek klienckich) na oprogramowanie do obsługi procesu produkcyjnego.

Data ogłoszenia: 07.06.2018 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu znajdziecie Państwo tutaj, natomiast formularz oferty w wersji edytowalnej jest dostępny tutaj.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KONKURS OFERT NR 2/2018 Z 26.03.2018R.

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty na Zakup licencji nieograniczonej (nieograniczona liczba końcówek klienckich) na oprogramowanie do obsługi procesu produkcyjnego.

Data ogłoszenia: 26.03.2018 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu znajdziecie Państwo tutaj, natomiast formularz oferty w wersji edytowalnej jest dostępny tutaj.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KONKURS OFERT NR 1/2018 Z 05.03.2018R.

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty na Zakup licencji nieograniczonej (nieograniczona liczba końcówek klienckich) na oprogramowanie do obsługi procesu produkcyjnego.

Data ogłoszenia: 5.03.2018 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu znajdziecie Państwo tutaj, natomiast formularz oferty w wersji edytowalnej jest dostępny tutaj.


INFORMACJA O WYKONAWCY WYBRANYM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA DOSTARCZENIE I URUCHOMIENIE „SKŁADARKO-SKLEJARKI”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy zamówienia.

Został nim: Versor Engineering Sp. zo.o. Sp.k. ul. Lawinowa 1e/31 85-794 Bydgoszcz

Wykonawca ten złożył ofertę w dniu 25.11.2017 r. i był jedynym podmiotem, który wziął udział w postępowaniu. Zaoferował cenę w wysokości 375.000,00 euro.


SKŁADARKO-SKLEJARKA

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty na dostarczenie i uruchomienie „SKŁADARKO-SKLEJARKI”.

Data ogłoszenia: 23.10.2017 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu znajdziecie Państwo tutaj.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.


INFORMACJA O WYKONAWCY WYBRANYM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA WYKONANIE USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy zamówienia.

Zostało nim: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze ul. Sienkiewicza 4 30-033 Kraków NIP: 677-222-64-86

Wykonawca ten złożył ofertę w dniu 30.08.2017 r. i był jedynym podmiotem, który wziął udział w postępowaniu. Zaoferował cenę w wysokości 10.000,00 zł.


USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty na wykonanie USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO.

Data ogłoszenia: 28.08.2017 Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu znajdziecie Państwo tutaj, natomiast formularz oferty w wersji edytowalnej jest dostępny tutaj.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.


REALIZOWANE PROJEKTY

W czerwcu 2016 roku firma Armapak Sp. z o.o. Sp. k. podpisała umowę o dofinasowanie projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R umożliwiające produkcję wysoce innowacyjnych opakowań tekturowych związanych z przedmiotem działalności ARMAKLASTER”.

Nr umowy: POPW.01.03.01-20-0006/15 Wartość projektu: 10.230.000,00 PLN Wartość dofinansowania: 6.998.000,00 PLN

W lutym 2017 roku firma Armapak Sp. z o.o. Sp. k. podpisała umowę o dofinasowanie projektu pt. „Wprowadzenie na rynek wysoce zindywidualizowanych opakowań i mebli ekspozycyjnych z tektury falistej w ARMAPAK Sp. z o.o. Sp. k. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R”

Nr umowy: POPW.01.03.01-20-0001/16 Wartość projektu: 5.293.920,00 PLN Wartość dofinansowania: 3.012.800,00 PLN

Powyższe projekty mają na celu zwiększenie potencjału gospodarczego i przewagi konkurencyjnej Spółki, a pośrednio także członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego ARMAKLASTER, w szczególności w zakresie zdolności do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Planowanym efektem tych projektów jest wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych w skali światowej produktów – opakowań z tektury falistej o podwyższonej izolacyjności termicznej i większej odporności na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych w przypadku pierwszego projektu oraz wysoce zindywidualizowanych opakowań i mebli ekspozycyjnych z tektury falistej w przypadku projektu drugiego.

Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.


2. LINIA NAPOWIETRZNO-KABLOWA WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty na ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO BUDOWY LINII NAPOWIETRZNO- KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ.

Data ogłoszenia: 09.02.2017r.

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu znajdziecie Państwo tutaj.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy zamówienia.

Został nim: PRO-INSTAL Andrzej Jankowski ul. Forteczna 2, 18-421 Piątnica Poduchowna NIP: 7181890098

Wykonawca ten złożył ofertę w dniu 22.02.2017 r. Zaoferował cenę w wysokości 170.000,00 zł.

Pełna lista podmiotów

PRO-INSTAL Andrzej Jankowski był jedynym podmiotem, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.


1. LINIA DO ZADRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO ORAZ UKŁADANIA NA STOSIE WYKROJONYCH FORMATEK

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty na dostarczenie i uruchomienie DOSTARCZENIE I URUCHOMIENIE „LINII DO ZADRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO ORAZ UKŁADANIA NA STOSIE WYKROJONYCH FORMATEK”.

Data ogłoszenia: 28.10.2016

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu znajdziecie Państwo tutaj.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy zamówienia.

Został nim: BOBST LYON S. A. 22 Rue Decomberousse 69628 Villeurbanne Cedex Francjs

Wykonawca ten złożył ofertę w dniu 30.11.2016 r. Zaoferował cenę w wysokości: 2.030.000 euro.

Pełna lista podmiotów

BOBST LYON S. A. był jedynym podmiotem, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.

Armapak

Adres: ul. Towarowa 41 18-400 Łomża
Telefon: 86 218 44 48
Email: biuro@armapak.pl

Telefon: 86 218 44 48
1. Sprzedaż – Katarzyna Chrapowicz 501 867 516, mail: kasia@armapak.pl
2. Kadry – Wioleta Cendrowska 789 407 858, mail: wioleta@armapak.pl
3. Księgowość – Monika Truszkowska 723 960 526, mail: monika@armapak.pl