Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - usługa formularz kontaktowy

armapak.pl

§1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
Operator – podmiot, który jest właścicielem Strony oraz nim zarządza, tj. Armapak z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łomży, ul. Towarowa 41, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000557877, NIP: 7182099722, REGON: 200278380, telefon: +48 86 218 44 48, email: biuro@armapak.pl
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług formularza kontaktowego, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Strony oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług na Stronie;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Strona – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Operatora, znajdujący się pod adresem www.armapak.pl;
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
Usługa – usługa świadczona przez Operatora za pomocą Strony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z formularza kontaktowego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora przy pomocy Strony oraz która skutecznie dokonała rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie jednego z odpowiednich formularzy znajdujących się na
Stronie.

§2. Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy Operator, tj. Armapak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łomży publikuje niniejszy Regulamin świadczenia droga elektroniczną usługi formularza kontaktowego, który określa:
zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie,
zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępnej na Stronie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników,
zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
Operator:
udostępnia nieodpłatne Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
zapewnia każdemu Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób zapewniający jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używają Użytkownicy.
ma obowiązek świadczyć Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i Ustawą
Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 2 lit. a powyżej nie wiążą Użytkowników.
W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną dane będą przekazywane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie działanie potwierdzające (art. 6 ust 1 lit. A w zw. Z art. 4 pkt. 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail.
Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.

§3. Usługa świadczona drogą elektroniczną
Za pośrednictwem Strony Operator świadczy Usługę Formularz Kontaktowy, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Operatorem celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Operatora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako: Formularz kontaktowy).
Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora.
Kopiowanie treści udostępnionych przez Operatora na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemne zgody Operatora jest zabronione.

§4. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną
Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie na podstawie niniejszego Regulaminu wymaga:
Dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
Posiadania adresu elektronicznego (email),
Skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii.
Użytkownicy korzystający z Usługi, są zobowiązani do:
powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
powstrzymania się od wykorzystania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Operatora.
powstrzymania się od wykorzystywania Usługa do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony.
Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi w przypadku:
naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
podjęcia przez użytkownika działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie ze Strony lub Usługi przez innych Użytkowników,
podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, wymaganych do prawidłowej subskrypcji Usługi.
Tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.

§5. Formularz kontaktowy
Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Usługa Formularz kontaktowy jest świadczona nieodpłatne.
Formularz kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce „Kontakt”.
Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij wiadomość”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Kontakt”, które obejmuje:
Podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email).
Podanie tematu i treści zapytania.
Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z:
wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora usługi Formularz Kontaktowy,
wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami przewidzianymi w z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 w związku z art. 4 pkt 11 RODO, w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy.
Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.
W wypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.
§6. Zasady przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz 123 ze zm.) oraz RODO.
Operator jest równocześnie administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony.
Podanie danych osobowych następuje w formularzu kontaktowym, o którym mowa w §5 ust. 4 i jest niezbędne do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z §5 powyżej są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu wskazanym powyżej oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonych Usługi, jak również w celu przekazywania informacji o charakterze marketingowym i handlowym.
Operator przechowuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez czas konieczny do świadczenia Usług.
Operator w zakresie wykonania Usługi może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
imię,
nazwisko,
adres elektroniczny (e-mail),
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
− zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust..1 lit. a RODO) w celu realizacji usługi „Formularz Kontaktowy”, w tym przesłania odpowiedzi na złożone za pośrednictwem formularza zapytanie.
− Czynności poprzedzających zawarcie umowy podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie dotyczącym oferty Operatora,
− Podstawach szczegółowo wskazanych w Polityce prywatności serwisu www.armapak.pl w odniesieniu do stosowania plików cookies, prowadzenia statystyk oraz zarządzania stroną internetową.
Operator, pełniący jednocześnie funkcję administratora danych osobowych, zapewnia, że każdy Użytkownik ma prawo do:
Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
Żądania usunięcia danych osobowych
Żądania ograniczenia przetwarzania jej danych
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Przenoszenia danych
Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Operatora podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem Usług opisanych w Regulaminie.
Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności Operatora.

§7. Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług
Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i wskazuje Użytkownikom, aby przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka.
Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.

§8. Odpowiedzialność
Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą, zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu, szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego przepisami prawa.
W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Operatorowi przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.
Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§9. Reklamacje
W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko Użytkownika,
adres elektroniczny Użytkownika,
opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.
Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane przez Operatora.
Reklamacje Użytkowników powinny być kierowane do Operatora, na adres jego siedziby, tj. ul. Towarowa 41, 18-400 Łomża, telefonicznie pod numerem: +48 86 218 44 48, na adres elektroniczny: biuro@armapak.pl.
Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.
Operator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, na adres elektroniczny Użytkownika wskazany w treści reklamacji.

§10. Postanowienia końcowe
Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Regulaminu Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na Stronie oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres elektroniczny Użytkownika.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy RODO, jak również pozostałe właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny ze względu na miejsce siedziby Operatora.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.armapak.pl – zakładka „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

Armapak

Adres: ul. Towarowa 41 18-400 Łomża
Telefon: 86 218 44 48
Email: biuro@armapak.pl

Telefon: 86 218 44 48
1. Sprzedaż – Katarzyna Chrapowicz 501 867 516, mail: kasia@armapak.pl
2. Kadry – Wioleta Cendrowska 789 467 858, mail: wioleta@armapak.pl
3. Księgowość – Monika Truszkowska 723 960 526, mail: monika@armapak.pl