Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy

I
Administrator danych
Dane osobowe kandydatów do pracy na niniejsze stanowisko będą przetwarzane prze administratora danych: Armapak Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Towarowej 41, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000557877, NIP: 7182099722, REGON: 200278380, tel. 86 218 44 48.
Z administratorem można kontaktować się
pod adresem korespondencyjnym: 18-400 Łomża, ul. Towarowa 41.
Pod adresem poczty elektronicznej: biuro@armapak.pl
II
Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych:
Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcie lub odrzucenia oferty przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym lub zaznaczeniu checkboxa w formularzu internetowym (art. 6 ust 1 lit a RODO), dane będą przechowywane również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdej chwili cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
W tym celu prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Armapak Sp z o.o. Sp. k. moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji” lub zaznaczenia właściwego checkboxa na stronie www.armapak.pl w zakładce kariera.
II
Odbiorcy danych
Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.
Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia np. usług informatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich.
IV
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
do otrzymywania kopii danych: uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu , przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
do sprostowania: żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, , które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO)
do usunięcia danych: żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
do ograniczenia przetwarzania: żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
do przenoszenia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
do sprzeciwu: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów , praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Telefonicznie: (22) 531 03 00.

VI
Akty prawne przywołane w klauzuli
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.)

Armapak

Adres: ul. Towarowa 41 18-400 Łomża
Telefon: 86 218 44 48
Email: biuro@armapak.pl

Telefon: 86 218 44 48
1. Sprzedaż – Katarzyna Chrapowicz 501 867 516, mail: kasia@armapak.pl
2. Kadry – Wioleta Cendrowska 789 467 858, mail: wioleta@armapak.pl
3. Księgowość – Monika Truszkowska 723 960 526, mail: monika@armapak.pl