Informacja o przetwarzaniu danych osobowych usługi świadczonej drogą elektroniczną

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – FORMULARZ KONTAKTOWY ONLINE

I
Administrator danych
Administratorem danych użytkowników strony jest Armapak Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Towarowej 41, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000557877, NIP: 7182099722, REGON: 200278380, tel. 86 218 44 48.
Z administratorem można kontaktować się
pod adresem korespondencyjnym: 18-400 Łomża, ul. Towarowa 41.
Pod adresem poczty elektronicznej: spzedaz@armapak.pl
II
Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
1. Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy
Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Ciebie produktach lub usługach, oraz nie dłużej niż 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora.
Dane będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W razie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO), polegającego na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail.
2. Dochodzenie roszczeń
W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
Dane wówczas będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
3. Statystyki korzystania z usług
W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Szczegółowe informacje o wykorzystywanie plików cookies przez administratora znajdują się w polityce cookies dostępnej tutaj.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora jednak nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może przetwarzać dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
II
Odbiorcy danych użytkowników
Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym online są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu i PR.
IV
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
do otrzymywania kopii danych: uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu , przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
do sprostowania: żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, , które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO)
do usunięcia danych: żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
do ograniczenia przetwarzania: żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
do przenoszenia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
do sprzeciwu: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów , praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Telefonicznie: (22) 531 03 00.

VI
Akty prawne przywołane w klauzuli
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
Art. 118 i n ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2019 r. poz 1145 ze zm.).

Armapak

Adres: ul. Towarowa 41 18-400 Łomża
Telefon: 86 218 44 48
Email: biuro@armapak.pl

Telefon: 86 218 44 48
1. Sprzedaż – Katarzyna Chrapowicz 501 867 516, mail: kasia@armapak.pl
2. Kadry – Wioleta Cendrowska 789 467 858, mail: wioleta@armapak.pl
3. Księgowość – Monika Truszkowska 723 960 526, mail: monika@armapak.pl